นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ในฐานะองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟัง ผู้ชม หรือผู้รับบริการ มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ดำเนินการประกาศใช้“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด (บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด Personal Data Protection Policy)” เพื่อรองรับการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดย บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสูงสุด

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลนั้นได้ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทฯ หรือผู้ปฏิบัติงานในบริษัทฯซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ ให้บริษัทฯเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินกิจการของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด เท่านั้น และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึง บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ และให้ความยินยอมด้วยรูปแบบ และวิธีการที่บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดเห็นสมควร

วัตถุประสงค์การจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิง หรือการให้บริการอื่นใด ผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ชม หรือผู้รับบริการ และนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงที่สุด
 3. เพื่อการแจ้งสิทธิประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การให้บริการ กิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายหรือแคมเปญ (Campaign) ต่อผู้บริโภค ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การส่งข้อความ SMS การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่องค์กรกำหนด
 4. เพื่อการดำเนินการอันเป็นปกติของการประกอบกิจการขององค์กร เช่น การทำนิติกรรมสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง การสมัครงาน การดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัย หรือการติดต่ออื่นใดของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด
 5. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 6. เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ ของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดทั้งนี้ไม่ว่าการเสนอขายสินค้า หรือบริการนั้นจะดำเนินการโดย บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด หรือพันธมิตรทางธุรกิจก็ตาม
 7. เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า หรือบริการของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามธุรกรรมที่ท่านได้มีต่อ  บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด  หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

 ข้อมูลที่จัดเก็บ และระยะเวลาในการจัดเก็บ

                 ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ในการดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตน เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร วัน เดือน ปีเกิด  เป็นต้น
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น  
 3. กรณีท่านเป็นหากท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ท่านยืนยันว่าท่านได้รับความยินยอมจาก ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เรียบร้อยแล้วแล้วแต่กรณีการที่ท่านเริ่มต้นใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ต่อไป ถือว่า บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ได้รับความยินยอมแล้ว ในกรณีนี้ ระหว่าง บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด กับ ท่านหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิด หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการกระทำของท่านบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด หรือสืบเนื่องมาจากข้อโต้แย้งในวุฒิภาวะของท่านต่อนิติกรรมที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลข IP Address ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่เว็บไซต์ (Cookies) หรือข้อมูลจากการสมัครรับบริการผ่านแอปพลิเคชั่น
 5. ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลด้านการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินธุรกรรม หรือมีนิติกรรมกับ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด รวมถึงการทำธุรกรรมของบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
 6. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่

          – ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ระบบการจดจำใบหน้า เพื่อใช้บันทึกระยะเวลาการทำงาน เป็นต้น

          – ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสาร เช่น เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น

                 บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ได้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อยกเว้นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด อาจดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

            ในกรณีที่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ต้องดำเนินการให้สอดคล้องต่อกฎหมายจึงต้องดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย ได้แก่

             – การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

             – การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งมีอำนาจการกำกับดูแล หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น

 1. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนิติกรรมสัญญา บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด จะดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเนื่องมาจากหน้าที่ตามนิติกรรม หรือสัญญาที่ท่านได้มีอยู่กับ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ได้แก่

             – การให้บริการสื่อสารมวลชนด้วยสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

             – การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

             – การทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในทางธุรกิจ การลงทุน การร่วมประกอบกิจการ รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเรียกชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด

 1. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ

และคุณได้ตกลงว่าประโยชน์ของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ในข้อนี้มีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ– การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร เช่น การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การแสดงความคิดเห็น หรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

             – การบันทึกภาพ และ/หรือเสียงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์กร กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาของบริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด           

 1. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 2. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามอำนาจรัฐที่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ได้รับมอบหมาย
 3. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ การวิจัย หรือสถิติซึ่งจะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                 ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด อาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลภายนอก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่

 1. บริษัทในเครือ หรือ หุ้นส่วน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สนับสนุนทางธุรกิจ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทนหรือที่ปรึกษาของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด และบริษัทดังกล่าว
 2. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงาน
  ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น
 3. ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการด้าน
  การศึกษาวิจัย บริษัทรับพัฒนาเทคโนโลยี ผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น
 4. ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์ใด ๆ ของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด
 5. ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริษัทโฆษณา เพื่อแสดงข้อความโฆษณาเกี่ยวกับบริการของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด   
 6. บุคคลใดตามที่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด เห็นสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขนี้

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ดำเนินการจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ภายใต้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม นอกจากนั้น บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ยังกำหนดให้บุคลากรขององค์กร หรือผู้รับจ้างภายนอก ดำเนินการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม  เช่น การเข้ารหัสข้อมูล หรือมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจ หรือการดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด  เคารพต่อสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิต่าง ๆ อันเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายได้ ดังนี้

 1. สิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด จะดำเนินการดังกล่าวให้แก่ท่านภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ได้รับแจ้งการถอนความยินยอม

 1. สิทธิในการขอเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

             ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด อย่างไรก็ดี บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด อาจปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น

 1. สิทธิในการให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

            ในกรณีที่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ได้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้

             – ขอให้บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

             – ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

 1. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 1. สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลได้

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลได้ อย่างไรก็ดี บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดอาจดำเนินการปฏิเสธการร้องขอดังกล่าวหากมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามเหตุที่กฎหมายได้บัญญัติให้สิทธิไว้

 1. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ดำเนินการจัดเก็บไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีสิทธิร้องขอต่อ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือสมบูรณ์ได้

 1. สิทธิในการร้องเรียน

หากท่านเห็นว่าบริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  สามารถดำเนินการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญต่อไปได้                                   

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งว่า การดำเนินกิจการของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์ (Server) ตั้งอยู่นอกประเทศไทย หรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบประมวลผลแบบคราวด์ (Cloud) ซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย

                  หาก บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด มีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่ามาตรฐานของกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด จะดำเนินการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ รวมถึงเป็นการกระทำที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถดำเนินการได้

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อสังคม (Social Media)

                  กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมัครสมาชิก หรือขอรับบริการจาก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันใด ๆ ของบริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ผ่านบัญชีผู้ใช้งานที่ท่านได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) รายอื่น ๆ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ในการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายของผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) นั้น ๆ รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

                 บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด อาจดำเนินการพิจารณาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด จะได้ดำเนินการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัดหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เห็นสมควรต่อไป

การติดต่อ

                 บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด
                 ติดต่อเวลาทำการ จ-ส เวลา 9:00-17:00 (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
                 1332 ถ.เจริญกรุง หัวมุมถนนสีลม
                 บางรัก กทม. 10500
                 โทร 0-2233-2276, 0-2234-4489
                 โทรสาร 0-2630-9970
                  [email protected]

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด  (บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด Personal Data Protection Policy) ฉบับนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานของ บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป  

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป